Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Rokitnicy zapewnia dostępność swojej strony internetowej (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.sp-rokitnica.pl/

Daty publikacji aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014.11.20

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021.03.12

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna, niepełne dostosowanie wynika z następujących przyczyn:

 • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji
 • nie wszystkie materiały multimedialne wydarzeń szkoły, zawierają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre ze zdjęć nie posiadają pełnych opisów alternatywnych (mają charakter promocji osiągnięć uczniów)
 • niektóre grafiki tekstowe zostały użyte jedynie jako dekoracje.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020.04.15

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o natychmiastowy kontakt z sekretariatem szkoły sekretariat.rokitnica1@op.pl lub pod numerem telefonu 76 8 783 122 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Rokitnicy

Adres szkoły: Rokitnica 35 59-500 Złotoryja

e-mail szkoły: sekretariat.rokitnica1@op.pl; szkola.rokitnica@zlotoryja.com.pl

Strona internetowa: https://www.sp-rokitnica.pl

Telefon: 76 8 783 122

Korzystanie z klawiatury

 • Tab przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
 • Shift + Tab przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
 • Enter uaktywnia odnośnik i przyciski
 • Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo← i w prawo→ umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia:

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się
  w nowym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane
  w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada podjazd do wejścia przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Informacja GUS – SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKITNICY

Informacja GUS – PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKITNICY